ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Кумахуэ Хужь Кумахуэ Хужь Адыгэ усэ пшыхь Унагъуэ лъащ1эм и лъэр быдэу зэтра1ыгъэ къудейкъым абыхэм,ат1э ахэр лъэпкъым и еф1эк1уэным,и пщэдейм ,абы и дунейм щ1огупсыс. Пщыбий СулътIан Хэт нэхъ бзаджэ? Об этом я мечтала больше лет, чем исполнилось брату! Шорэ Маринэ «Си усыгъэхэр».

Добавил: Teshura
Размер: 36.30 Mb
Скачали: 4276
Формат: ZIP архив

Жэмыхъуэ Iэбубэчыр Григорий Щомахуэ Амырхъан Щомахуэ Амырхъан И это событие казалось таким нереальным и таким далеким. Жыкъуэ Гъумар Жыкъуэ Гъумар Нобэ ди хьэтыр къилъагъури ди зэ1ущ1эм къеблэгъащ къуажэм зи ф1ыц1эр щы1уа,пщ1э ин зи1э,къуажэ ветеранхэм я советым песнф тхьэмадэ ик1и ц1ыху зэп1эзэрыт ……….

Адыгэ сайт Иджыри Сайтым итхэр. ЯлъэкIамэ, быным и зы щхьэц налъэ хагъэхунтэкъым абыхэм.

Гъащ1э гъуэгу слушать онлайн

Дэтхэнэми и гум песння анэшхуэмрэ теухуауэ илъыр къыщыгъэлъэгъуащ а лэжьыгъэхэм. Емкъуж Мухьэмэд Емкъуж Мухьэмэд Гугъуэт Заремэ Джекэ 4. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ гъэм икIи илъэс къэс щэкIуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм догъэлъапIэ.

Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ Прозэ Мышэрэ Бышэрэ Дэ ди къалэнщ лъэпкъым къыхэхъуэ дэтхэнэ сабийми ц1ыху нэс къыхэтщ1ык1ыну.

  НОВОГОДНИЕ СКРИНМЭЙТЫ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

псэр зыхьэхуа

Иуан Бубэ Фэндыкъуэпс цIыкIум и уэрэд Бжэныхъуэ Розэ — Псалъэ гуапэм сыт и уасэ?. Къэжэр Пётр Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд 7.

Ар къыщемыхъулIэм адэшхуэ-анэшхуэм я деж ут1эми, и хъуэпсапIэр етIанэгъэ зригъэхъулIэну и мураду. Ижь — ижьыж лъандэрэ а лъэп1эныгъэхэр ди лъэпкъым къыдогъуэгурык1уэ. Ацкъан Руслан Ацкъан Руслан Джэрыджэ Арсен Джэрыджэ Арсен Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Мэремкъул Ларисэ Мэремкъул Ларисэ Сообщить об опечатке Текст, который будет отправлен нашим редакторам: Гъут Iэдэм Вагъуэбж Къыпхуебжэк1ынкъым ар, ат1э дедэ1уэнщ къык1элъык1уэ усэм. Бозий Людин Бозий Людин Дэтхэнэ зы 1уэхугъуэми лъабжьэ хуэхъуам хъуэхъу хужа1эж.

Мурат Гергов: Къомыгъанэ уэ мы си гур ещ1эу хъыринэ слова песни

Анэпсэрэ адэпсэу дунейм тет абыхэм я дежкIэ гъунэ зимыIэ фIыгъуэщ анэм и псалъэ IэфIхэр, адэм и ущие Iущхэр, насыпым ухуэзышэ гъуэгу кIыхьщ а нэхъыжьыфIхэм хухаш лъагъуэр.

Пщыбий СулътIан Хэт нэхъ бзаджэ? Жамбэч Рабия, НафIэдз Мухьэмэд Езыгъэк1уэк1ым Адыгэ япэк1э к1уэ Нэхъыжь зэи к1элъыджэркъым.

  ПЛАТЁЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0504403 БЛАНК СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Ар лъыр зыгъэжанщ,ц1ыхур зыгъэдахэщ,хьэл-щэн дахэрди лъэпкъым и 1эдэбагъыр,и щэныф1агъыр на1уэ къэзыщ1щ. Адыгэ усэ пшыхь быо Бэрбэч Зубер Ажалу си жагъуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ